1900sShanghai

Dress to impress...

Feel free to throw a Temper "tantrum"!